<< Cofnij
OGŁOSZENIE
o naborze kandydata na wolne stanowisko

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
ogłasza nabór na stanowisko: koordynator finansowy projektu pn. „Muzea otwarte –rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”
miejsce pracy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Wynagrodzenie miesięczne: 4.300 zł brutto

Termin przyjęcia do pracy: 1.01.2019 r.
Termin składania ofert upływa: 30.11.2018 r.
Wstępny termin rozmowy kwalifikacyjnej: 5-7.12.2018 r.
Zakończenie procedury naboru, zawarcie umowy o pracę: do dnia 17.12.2018 r.


I. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane studia wyższe z preferowany kierunek wykształcenia: profil ekonomiczny)
 • znajomość zasad realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w tym Podręcznika beneficjenta
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku finansowym
 • przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie rozliczania finansowego projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
 • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE

II. Wymagania pożądane:
 • znajomość obsługi systemu teleinformatycznego SL 2014
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz innych przepisów prawa finansowego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu województwa
 • wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność

III. Planowany zakres obowiązków:

Obsługa finansowa partnerskiego projektu „Muzea otwarte –rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” (partnerzy projektu: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Liptovskie Muzeum w Ruzemberku/SK, Oravskie Muzeum w Dolnym Kubinie/SK), w tym:

1. Realizacja działań w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych przez Partnera Wiodącego (PW) i Partnerów objętych Projektem, a także okresowe dokonywanie przeglądów realizacji Projektu
2. Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie finansowym
3. Opracowywanie w uzgodnieniu z PW , Partnerami i koordynatorem Projektu zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu
4. Prowadzenie dokumentacji księgowej Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, w tym ewidencji wydatków poniesionych przez PW, Partnerów w ramach realizacji zadania
5. Współpraca w zakresie księgowości z Instytucją Pośredniczącą (Wspólny Sekretariat Techniczny), Krajowym Kontrolerem, PW, Partnerami Projektu
6. Kontrola poprawności dokonanej klasyfikacji dokumentów z uwagi na: źródło finansowania, pozycje budżetowe Projektu, podział na wydatki kwalifikowane, kategorie dodatkowe (zależne od potrzeb Projektu)
7. Przygotowanie we współpracy z koordynatorem Projektu harmonogramu płatności wg zasad określonych w dokumentach programowych
8. Sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie środków realizowanego Projektu, w tym opracowywanie wniosków o płatność/zaliczkę, refundację
9. Przygotowywanie dokumentów pod względem finansowym do aneksowania umów z PW, Partnerami, z Instytucją Pośredniczącą
10. Przygotowywanie raportów o finansowym postępie realizacji Projektu
11. Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie do PW o ich wystąpieniu
12. Weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania
13. Nadzór nad płatnościami dla wykonawców
14. Monitorowanie płynności finansowej dla wszystkich partnerów, opracowanie harmonogramu płatności uwzględniający źródła prefinansowania (kredyt, środki własne PW, Partnera)
15. Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją Projektu
16. Rozliczenia finansowe częściowe, końcowe, w tym: sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych oraz końcowych z realizacji projektu
17. Współpraca z organami kontrolującymi
18. Sporządzanie wewnętrznych uregulowań PW, bądź też aktualizacja istniejących m.in.:
- uregulowania w zakresie polityki rachunkowości - wprowadzenie ujednoliconego/ramowego planu kont dla Projektu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
19. Współpraca z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM w zakresie realizacji Projektu, w tym:
- sporządzanie aktualizacji fiszek Projektu w Małopolskim Programie Inwestycyjnym dla całego Projektu oraz dla PW
- sporządzanie aktualizacji fiszek Projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej (aktualizacje wartości Projektu, zakresu rzeczowo-finansowego, harmonogramu, lat realizacji etc.)
- opracowywanie wniosków o zmianę do MPI, WPF
- koordynacja realizacji umowy o dofinansowanie ze środków WM (wprowadzanie zmian, realizacja zakresu, wnioskowanie o aneksowanie, wnioski o zaliczki, rozliczenia) zgodnie z wymogami UMWM
- sporządzanie druków H, P4, PW, kart sprawozdawczych, informacji z przebiegu zadania dla potrzeb UMWM
20. Przygotowywanie opisów dokumentów finansowych przy współpracy z kierownikiem projektu zgodnie z umowami o dofinansowanie
21. Opracowanie symulacji źródeł prefinansowania w projekcie przy współpracy z koordynatorem projektu
22. Obsługa centralnego systemu informatycznego SL 2014 w zakresie finansowym
23. Inicjowanie i monitorowanie procesu przekazywania środków finansowych dla PW, Partnerów

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
4. kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie z oświadczeniem kandydata o zgodności przedłożonej kopii z oryginałem
5. kserokopie świadectw pracy z oświadczeniem kandydata o zgodności przedłożonej kopii z oryginałem
6. oświadczenie kandydata w sprawie znajomości zasad realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 , w tym Podręcznika beneficjenta (formularz do pobrania)
7. potwierdzenie posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji koordynatora finansowego/obsługi finansowej projektów (formularz do pobrania)
8. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania)
9. oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania)
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (formularz do pobrania)
11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: koordynator finansowy projektu”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, w terminie do dnia 30.11.2018 r.
 • dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 • dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę

VI. Dodatkowe informacje:

 • rekrutacja przebiega dwuetapowo
I etap – analiza przesłanych ofert i wyłonienie kandydatów dopuszczonych do II etapu
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją kwalifikacyjną / dyrektorem Muzeum
 • na rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentu tożsamości oraz dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach 5-7.12.2018), rozstrzygnięcie naboru zakłada się do dnia 17.12.2018,
 • zastrzega się możliwość odwołania naboru na stanowisko bez podania przyczyny,
 • z wybranym kandydatem Dyrektor Muzeum zawiera umowę o pracę na czas określony – czas trwania projektu tj. do dnia 31.05.2020
 • do przeprowadzenia naboru Dyrektor Muzeum powołuje Komisję kwalifikacyjną
 • ogłoszenie o naborze dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Muzeum oraz w siedzibie instytucji
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
 • informacji o konkursie udziela: Magdalena Zalesko – z-ca dyrektora – tel. 18 35 35 618

Formularze do pobrania:


Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

06 grudnia 2023 - 31 grudnia 2023

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry