Celem Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etnografii, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Muzeum realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
 1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie problematyki objętej działalnością Muzeum
 2. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych
 3. Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów
 4. Zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów
 5. Systematyczne uzupełnianie zbiorów
 6. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend
 7. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych
 8. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji
 9. Organizowanie wystaw stałych i czasowych
 10. Organizowanie akcji edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych w zakresie problematyki objętej działalnością Muzeum
 11. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum
 12. Publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności
 13. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę
 14. współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami
 
Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

1) historii – zbiory obejmujące zabytki kultury materialnej i duchowej Pogórzan i Łemków, a także Judaica. Wszelką dokumentację (druki, fotografie, mapy, opracowania techniczne, urządzenia i maszyny) ilustrujące powstanie i rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej. Zabytki materialnej i duchowej egzystencji ziemian polskich w dworach na Ziemi Gorlickiej. Obiekty, broń, mundury, ilustracje, materiały archiwalne, dokumenty, fotografie, rejestry poległych, wykaz cmentarzy wojennych, elementy wystroju cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej związanych z tzw. „Bitwą Gorlicką” 2.05.1915 r.;

2) sztuki – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki współczesnej (malarstwo, medalierstwo, grafika warsztatowa, tkanina artystyczna, rzeźba kameralna, plakat artystyczny), sztuki ludowej, sztuki dworskiej, sztuki artystów nieprofesjonalnych;

3) etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Pogórzan i Beskidu Niskiego, a w szczególności z terenów dawnego Powiatu Gorlickiego;

4) architektury i budownictwa ludowego – zbiory obejmujące obiekty architektury murowanej i drewnianej oraz budownictwa ludowego Łemków i Pogórzan prezentowane w Ośrodku Budownictwa Ludowego w Szymbarku i Bartnem;

5) zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

Zapowiedzi

01 stycznia 2021 - 31 sierpnia 2021

Skansen w Szymbarku

13 stycznia 2021 - 01 sierpnia 2021

Skansen w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry