Ogłoszenia

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I DZIECI/ SKRÓCONA WERSJA POLITYKI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach - fragment; całość dostępna w sekretariacie.

 

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest miejscem, w którym dzieci i młodzież rozwijają swoją ciekawość i budują swoje zainteresowania. Radośnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają im tworzyć wspólnotę, decydować o sobie i własnym otoczeniu. Odkrywają czym dla nich jest kultura, historia, tożsamość i dziedzictwo.

Rolą dorosłych jest zapewnienie im bezpiecznego środowiska, w którym panuje troska o rozwój młodych ludzi i nie jest akceptowana żadna forma przemocy.

Wszyscy traktujemy każde dziecko z szacunkiem i uwzględniamy jego potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dzieci w jakiejkolwiek formie, przez kogokolwiek - zarówno naszych pracowników, współpracownik, rodziców czy opiekunów: 
Na dzieci nie krzyczymy! Nie grozimy im! Nie uderzamy dzieci!
Staramy się zapobiegać krzywdzeniu dzieci, a gdy podejrzewamy, że taka sytuacja ma miejsce, działamy tak, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, chcesz się czymś podzielić w temacie bezpieczeństwa dziecka i Polityki ochrony dzieci: skontaktuj się z nami: 18 35 35 618 lub napisz galeria@gorlice.art.pl

 Potrzebujesz wsparcia:

Jesteś rodzicem, opiekunem? Możesz zadzwonić na anonimowy i bezpłatny numer telefonu 800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00 oraz w czwartek w dodatkowych godzinach 16:30 – 20:30.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który potrzebuje rozmowy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, prowadzi numer telefonu zaufania: 116 111 - udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem; www.116111.pl - telefon, chat, e-mail.

REGULAMIN „SALONU GORLICKIEGO” - DOROCZNEJ PREZENTACJI GORLICKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO – ARTYSTÓW PROFESJONALNYCH I NIEPROFESJONALNYCH, KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA DOROCZNEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ IM. ALFREDA DŁUGOSZA


 Załącznik do Zarządzenia nr 17/2023 Dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

 DOKUMENT DO POBRANIA - TUTAJ

 

„Salon gorlicki”- Doroczna Prezentacja Gorlickiego Środowiska Plastycznego – artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Termin wernisażu oraz prezentacji „Salonu gorlickiego” - termin rokrocznie ustalany, zgodnie z harmonogramem wystaw, informacja dostępna na stronie internetowej instytucji oraz w siedzibie muzeum

Termin zgłaszania prac do „Salonu gorlickiego” - termin rokrocznie ustalany, informacja udostępniana na stronie internetowej instytucji/na tablicy ogłoszeń/ w sekretariacie w siedzibie instytucji/ przesyłana korespondencją mailową

Miejsce prezentacji „Salonu gorlickiego” - Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach (38-300), ul. Wróblewskiego 10a,  oddział – Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

  

Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie:

Organizator – Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Zgłaszający/uczestnik/artysta – artysta/twórca zgłaszający dzieło i biorący udział w „Salonie gorlickim”

Praca – dzieło zgłoszone na Salon

Salon – „Salon gorlicki”- doroczna prezentacja Gorlickiego Środowiska Plastycznego – artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Konkurs – wydarzenie towarzyszące organizacji „Salonu gorlickiego”, którego ideą jest ocena zgłoszonych prac oraz przyznanie nagrody artystycznej oraz wyróżnień; adresatami konkursu są artyści nieprofesjonalni, uczestnicy „Salonu gorlickiego”

Jury – niezależna komisja artystyczna powołana przez Organizatora, dokonująca oceny prac i przyznająca nagrodę artystyczną im. Alfreda Długosza oraz wyróżnienia w dorocznym konkursie

Nagroda – doroczna nagroda artystyczna im. Alfreda Długosza, przyznawana przez Jury

Publikacja/katalog – okolicznościowe wydawnictwo towarzyszące dorocznej prezentacji, wydawane w przypadku posiadania przez Organizatora zabezpieczonych środków finansowych

 

 PREAMBUŁA

 Organizatorem „Salonu gorlickiego” - dorocznej prezentacji gorlickiego Środowiska Plastycznego – artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych – zwanym dalej Salonem – jest Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – zwane dalej Organizatorem. Celem „Salonu gorlickiego” jest ukazanie różnorodności form działalności artystów profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych i konfrontacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie twórczości w postaci obrazów, grafik, instalacji i innych dzieł sztuki oraz zwrócenie uwagi na stosowanie formy wizualnej w upowszechnianiu kultury.

 

  Zasady uczestnictwa w „Salonie Gorlickim”

 • W „Salonie gorlickim” mogą wziąć udział artyści pełnoletni, profesjonalni oraz nieprofesjonalni pochodzący lub mieszkający na terenie Ziemi Gorlickiej – Miasta i Powiatu Gorlickiego.
 • Z uwagi na ograniczoną przestrzeń sal ekspozycyjnych każdy Zgłaszający otrzymuje do dyspozycji powierzchnię wystawienniczą o wym. 150x100 cm na prezentację malarstwa, grafiki, fotografii, tkaniny, rysunku, płaskorzeźby. Autorzy rzeźb oraz instalacji przestrzennych muszą dostosować się do posiadanych możliwości wystawienniczych galerii.
 • Na doroczną wystawą Zgłaszający dostarcza prace, które powstały na przestrzeni minionych dwóch lat i dotychczas nie były prezentowane na dorocznych przeglądach Salonu Gorlickiego.
 • Każda zgłoszona praca powinna być podpisana i zawierać imię, nazwisko, datę powstania, tytuł (jeżeli jest)
 • Praca przekazywana na Salon jako przesyłka pocztowa powinna być starannie zabezpieczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Zniszczone prace nie będą dopuszczone do „Salonu gorlickiego”.
 • Koszty przesyłki prac pokrywa w całości Zgłaszający.
 • Prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Organizatora na adres: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice z dopiskiem: „Salon gorlicki”. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Salonie. Decyduje data wpływu do Organizatora.
 • Przekazanie prac na „Salon gorlicki” wiąże się z wyrażeniem zgody przez artystę na ich nieodpłatne publikowanie na stronie Organizatora.
 • Niewywiązanie się z warunków określonych w pkt. 1-8 może skutkować wycofaniem dzieła/dzieł z Salonu.
 • Zgłaszający jest zobowiązany w terminie do 30 dni po zakończeniu prezentacji „Salonu gorlickiego” do odbioru własnych prac.

 

 Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Adresatami konkursu o przyznanie nagrody artystycznej im. Alfreda Długosza są artyści pełnoletni, nieprofesjonalni, pochodzący lub mieszkający na terenie Ziemi Gorlickiej – Miasta i Powiatu Gorlickiego, którzy złożyli swoje prace na „Salon Gorlicki”.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażona zgoda artysty.
 • Przeglądu i oceny zgłoszonych prac i kwalifikacji do dorocznej nagrody im. Alfreda Długosza dokonuje niezależne Jury powołane przez Organizatora.

 

Nagroda artystyczna i wyróżnienia 

 • Nagrodę artystyczną im. Alfreda Długosza oraz wyróżnienia autorom wybranych przyznaje niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 • Jury sporządza protokół z posiedzenia komisji artystycznej.
 • Decyzja Jury jest niepodważalna.
 • Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bądź wyróżnienia, niezależne od decyzji Jury.
 • Wyniki konkursu ogłaszane są przez Organizatora podczas wernisażu „Salonu gorlickiego”. W terminie późniejszym informacja zamieszczana jest na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator występuje do Burmistrza Gorlic o przyznanie nagrody finansowej dla laureata dorocznego konkursu o nagrodę artystyczną im. Alfreda Długosza. Decyzję o jej przyznaniu bądź nie podejmuje Burmistrz Gorlic. Jest to decyzja niezależna od Organizatora.

 Publikacja

 •  W przypadku posiadania przez Organizatora środków finansowych dorocznemu Salonowi może towarzyszyć wydawnictwo okolicznościowe - katalog.
 • W celu realizacji katalogu Zgłaszający przekaże Organizatorowi elektroniczną wersję pracy w rozdzielczości 300 dpi, format JPG (highest quality) oraz notę biograficzną.
 • Termin dostarczenia materiałów do realizacji katalogu jest określany przez Organizatora w formie informacji dostępnej w siedzibie instytucji lub zamieszczanej na stronie internetowej lub zamieszczanej na tablicy ogłoszeń lub rozsyłanej, bezpośredniej korespondencji mailowej. Materiały nadesłane po terminie nie będą uwzględnianie w druku katalogu. Decyduje data wpływu/dostarczenia materiałów do Organizatora.
 • W przypadku realizacji wydawnictwa wszyscy zakwalifikowani Zgłaszający otrzymują nieodpłatnie po jednym egzemplarzu katalogu.

 

 Zasady wykorzystania nadesłanych materiałów

 • Zgłaszający oświadcza, że:
 • posiada wyłączne prawo do rozporządzania Dziełem;
 • przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że Dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystania z Dzieła na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechniania Dzieła, to jest publicznego wystawienia, wyświetlenia, emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (CD, DVD, kartach pamięci, USB, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
 • wprowadzania do pamięci komputera,
 • wprowadzania do obrotu wizerunku Dzieła w formie utrwalonej, a w szczególności może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych itp.
 • prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresach określonych powyżej.
 • W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorom Salonu gorlickiego osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Zgłaszający zobowiązany jest do:
 • wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora Salonu gorlickiego z udziału w sprawie;
 • pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia organizatorów Salonu gorlickiego od obowiązku świadczeń z tego tytułu;
 • Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieła rozpoczyna się z dniem przesłania Dzieła na Salon gorlicki.
 • Organizator jest uprawniony do udzielania innym podmiotom — w zakresach wymienionych powyżej — sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych wersji elektronicznych dzieła oraz ich dokumentacji cyfrowej).

 Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), Organizator — informuje, iż jest administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu.
 • Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu organizacji Salonu gorlickiego w następujący sposób: imię i nazwisko zostanie wykorzystanie do oznaczenia dostarczonego utworu.
 • Inne dane zebrane we wniosku (dane teleadresowe np. numer telefonu, adres korespondencyjny) nie zostaną upublicznione, jednak zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia i zorganizowania Salonu gorlickiego w celu kontaktu z osobami biorącymi udział w wydarzeniu. Dane teleadresowe nie zostaną upublicznione, ani przekazane podmiotom trzecim, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do organizacji Salonu gorlickiego co znajduje usprawiedliwienie w art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Oznaczenie imieniem i nazwiskiem przesłanej pracy jest zgodne z przepisami ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, jednakże osoba zgłaszająca może wskazać pseudonim lub zrezygnować z oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Każda osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

 Inne ustalenia

 • Sprawy sporne mogą być rozstrzygane przez polskie sądy wedle polskiej jurysdykcji obowiązującej w Unii Europejskiej.
 • Zgoda na udział w Dorocznej Prezentacji Gorlickiego Środowiska Plastycznego oraz w Konkursie jest jednoznaczna z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

 

ORGANIZATOR

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

ul. Wróblewskiego 10a,  38-300 Gorlice

tel. 18 353 56 18, fax. 18 353 56 01
e-mail do instytucji: galeria@gorlice.art.pl
NIP: 738-207-14-96
REGON: 120588010

https://www.muzeum.gorlice.pl

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na prace prowadzone w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, w ramach projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, wystawa „Sztab Operacji Gorlickiej 1915” jest czasowo nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na prace prowadzone w Skansenie Wsi Pogórzańskiej, w ramach projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, wystawa „Sztab Operacji Gorlickiej 1915” jest czasowo nieczynna.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM – DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice


I.Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1.   Wymagania
1.1.  Obowiązkowe:
a.   wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b.   minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;
c.    znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
d.   znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum;
e.   doświadczenie w pracy w sektorze kultury;
f.    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g.   korzystanie z pełni praw publicznych;
h.   brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i.     brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn.zm).

1.2.  Fakultatywne, preferowane:
a.   wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania;
b.   ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
c.    doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
d.   znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i / lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e.   znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2.   Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
a.   Dyrektor Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1
b.   miejsce wykonywania pracy: Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10a;
c.    zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
d.   realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
e.   przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;
f.    wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
g.   wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
h.   współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
i.     sprawowanie kontroli zarządczej.

3.   Dokumenty
3.1.   Obowiązkowe.
a.   wniosek przystąpienia do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, opatrzony własnoręcznym podpisem;
b.   życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c.    oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d.   kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e.   kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować długość wymaganego doświadczenia, poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, świadectw pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
f.    oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g.   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
h.   oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i.     oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z póżn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
j.     koncepcja funkcjonowania Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (zgodnie z wzorem), opatrzona własnoręcznym podpisem,(maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierająca następujące elementy:
§     misję i wizję;
§     cele strategiczne;
§     cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
§  program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum;
§  koncepcja finansowania działalności Muzeum umożliwiająca osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,
k.    oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów dotyczącej ochrony danych osobowych,
l.     oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2.   Fakultatywne:
a.   kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomość języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
b.   kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisanie i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.


II.             Informacje dodatkowe
1.    Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz koncepcji funkcjonowania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
2.    Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 23 października 2019 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
4.    Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 30dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
5.    Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum, o której mowa w pkt 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn.zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
6.    Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403 lub 404).
7.    Informacje, o których mowa w II. pkt 6, udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.
8.    Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na https://www.malopolska.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.


Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz koncepcji funkcjonowania Muzeum) do pobrania:

 


Inne dokumenty

 

 

Zapowiedzi

29 lutego 2024 - 31 maja 2024

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

15 maja 2024 - 14 czerwca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry