<< Cofnij
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM – DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice


I.Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1.   Wymagania
1.1.  Obowiązkowe:
a.   wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b.   minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;
c.    znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
d.   znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum;
e.   doświadczenie w pracy w sektorze kultury;
f.    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g.   korzystanie z pełni praw publicznych;
h.   brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i.     brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn.zm).

1.2.  Fakultatywne, preferowane:
a.   wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania;
b.   ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
c.    doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
d.   znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i / lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e.   znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2.   Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
a.   Dyrektor Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1
b.   miejsce wykonywania pracy: Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10a;
c.    zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
d.   realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
e.   przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;
f.    wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
g.   wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
h.   współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
i.     sprawowanie kontroli zarządczej.

3.   Dokumenty
3.1.   Obowiązkowe.
a.   wniosek przystąpienia do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, opatrzony własnoręcznym podpisem;
b.   życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c.    oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d.   kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e.   kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować długość wymaganego doświadczenia, poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, świadectw pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
f.    oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g.   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
h.   oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i.     oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z póżn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
j.     koncepcja funkcjonowania Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (zgodnie z wzorem), opatrzona własnoręcznym podpisem,(maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierająca następujące elementy:
§     misję i wizję;
§     cele strategiczne;
§     cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
§  program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum;
§  koncepcja finansowania działalności Muzeum umożliwiająca osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,
k.    oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów dotyczącej ochrony danych osobowych,
l.     oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2.   Fakultatywne:
a.   kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomość języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
b.   kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisanie i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.


II.             Informacje dodatkowe
1.    Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz koncepcji funkcjonowania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
2.    Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 23 października 2019 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
4.    Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 30dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
5.    Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum, o której mowa w pkt 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn.zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
6.    Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403 lub 404).
7.    Informacje, o których mowa w II. pkt 6, udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.
8.    Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na https://www.malopolska.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.


Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz koncepcji funkcjonowania Muzeum) do pobrania:

 


Inne dokumenty

 

 

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry