<< Cofnij
OGŁOSZENIE
o naborze kandydata na wolne stanowisko
 
Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
ogłasza nabór na stanowisko: kierownik oddziału
miejsce pracy: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. Romana Reinfussa w Szymbarku
wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
 
termin przyjęcia do pracy: 1.12.2017
termin składania ofert upływa: 31.10.2017  termin wydłużony do dn. 13.11.2017
wstępny termin rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kwalifikacyjną: 8-10.11.2017 15-17.11.2017
wstępny termin rozmowy dyrektora Muzeum z  5 najlepszymi kandydatami wyłonionymi przez Komisją kwalifikacyjną : 13-17.11.2017  20-21.11.2017
zakończenie procedury naboru, zawarcie umowy o pracę: do dnia 21.11.2017 24.11.2017
 
 
I. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane studia humanistyczne, zarządzanie kulturą, historia,  etnografia, etnologia),
 • doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach o charakterze muzealnym 
 • przedłożenie koncepcji programowej działalności Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, w tym wykorzystanie Szymbarskiej Sceny Plenerowej (cele krótkoterminowe – rok 2018; cele długoterminowe – lata 2019-2021)
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność
 • nieposzlakowana opinia
 • znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym
 
II. Mile widziane
 • umiejętności organizatorsko-menadżerskie, kierowanie zespołami ludzkimi, 
 • posiadanie wiedzy w zakresie realizacji projektów kulturalnych oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel,
 
III. Wymagania dodatkowe:
 • ogólna znajomość problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury
 • znajomość przepisów ustaw związanych z działalnością muzealną oraz upowszechnianiem kultury
 • znajomość zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym regionu
 • znajomość specyfiki pracy w muzeum
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności organizacyjne,
 • komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność utrzymania dobrych relacji  w kontaktach z innymi ludźmi,
 • wysoka kultura osobista
 
IV. Planowany zakres obowiązków:
 1. Kierowanie, organizowanie i nadzór nad działalnością oddziału.
 2. Opracowywanie planów pracy oddziału; realizacja oferty kulturalnej i turystycznej promującej charakter regionu i placówki;
 3. Opieka merytoryczna nad muzealiami będącymi na stanie oddziału
 4. Organizacja i nadzór nad stałymi i czasowymi ekspozycjami w oddziale
 5. Organizowanie kulturalnych imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym;
 6. Planowanie i organizowanie innych form działalności kulturalnej (koncerty, konkursy, przeglądy, wystawy );
 7. Planowanie i organizacja zagranicznej wymiany kulturalnej o charakterze transgranicznym
 8. Realizacja działań promocyjnych w zakresie informacji i reklamy działalności oddziału;
 9. Współpraca z instytucjami kultury, ośrodkami, towarzystwami, fundacjami i innymi placówkami w kraju i za granicą o profilu działania zbieżnym z zadaniami oddziału;
 10. Wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych.
 11. Praca wg harmonogramu, również w soboty i niedziele.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. koncepcja programowa działalności Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury (cele krótkoterminowe – rok 2018; cele długoterminowe – lata 2019-2021),
 2. życiorys (CV),
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 5. kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach,
 7. kserokopia świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania)
 9. oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania)
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) (formularz do pobrania)
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: kierownik oddziału Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, w terminie do 31.10.2017 r.  13.11.2017 r. do godz. 12:00
 • dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 • dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę
 
VII. Dodatkowe informacje:
 • rekrutacja przebiega kilkuetapowo
I etap – analiza przesłanych ofert i wyłonienie kandydatów dopuszczonych do II etapu
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją kwalifikacyjną , wyłonienie 5 najlepszych kandydatów
III etap – rozmowa z dyrektorem Muzeum, wyłonienie kandydata, z którym zostanie podpisana umowa
 • na rozmowie kwalifikacyjnej (II etap) kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentu tożsamości oraz dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach między 8.11 a 10.11.2017  15.11 a 17.11.2017), 
 • po II etapie Komisja wyłonieni 5 kandydatów, z którymi indywidualnie ustalone zostaną terminy rozmów z  dyrektorem Muzeum (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach między 13.11 a 17.11.2017  20 a 21.11.2017), 
 • rozstrzygnięcie naboru zakłada się do dnia 21.11.2017  24.11.2017,
 • zastrzega się możliwość odwołania naboru na stanowisko bez podania przyczyny,
 • z wybranym kandydatem Dyrektor Muzeum zawiera umowę o pracę na czas  określony – 1 rok, a potem kolejno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • do przeprowadzenia naboru Dyrektor Muzeum powołuje Komisję kwalifikacyjną 
 • ogłoszenie o naborze dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Muzeum oraz w siedzibie instytucji
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
 • informacji o konkursie udziela:  sekretariat Muzeum – tel. 18 35 35 618
 
 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata na wolne stanowisko

 

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

ogłasza nabór na stanowisko: kierownik oddziału

miejsce pracy: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. Romana Reinfussa w Szymbarku

wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

 

termin przyjęcia do pracy: 1.12.2017

termin składania ofert upływa: 31.10.2017

wstępny termin rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kwalifikacyjną: 8-10.11.2017

wstępny termin rozmowy dyrektora Muzeum z  5 najlepszymi kandydatami wyłonionymi przez Komisją kwalifikacyjną : 13-17.11.2017

zakończenie procedury naboru, zawarcie umowy o pracę: do dnia 21.11.2017

 

 

I.            Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe (preferowane studia humanistyczne, zarządzanie kulturą, historia,  etnografia, etnologia),

-        doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach o charakterze muzealnym

-        przedłożenie koncepcji programowej działalności Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, w tym wykorzystanie Szymbarskiej Sceny Plenerowej (cele krótkoterminowe – rok 2018; cele długoterminowe – lata 2019-2021)

-        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym

-        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-         niekaralność

-        nieposzlakowana opinia

-        znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym

 

II.            Mile widziane

-        umiejętności organizatorsko-menadżerskie, kierowanie zespołami ludzkimi,

-        posiadanie wiedzy w zakresie realizacji projektów kulturalnych oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel,

 

III.            Wymagania dodatkowe:

-        ogólna znajomość problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury

-        znajomość przepisów ustaw związanych z działalnością muzealną oraz upowszechnianiem kultury

-        znajomość zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym regionu

-        znajomość specyfiki pracy w muzeum

-        dyspozycyjność,

-        umiejętności organizacyjne,

-        komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność utrzymania dobrych relacji  w kontaktach z innymi ludźmi,

-        wysoka kultura osobista

 

IV.            Planowany zakres obowiązków:

1.       Kierowanie, organizowanie i nadzór nad działalnością oddziału.

2.       Opracowywanie planów pracy oddziału; realizacja oferty kulturalnej i turystycznej promującej charakter regionu i placówki;

3.       Opieka merytoryczna nad muzealiami będącymi na stanie oddziału

4.       Organizacja i nadzór nad stałymi i czasowymi ekspozycjami w oddziale

5.       Organizowanie kulturalnych imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym;

6.       Planowanie i organizowanie innych form działalności kulturalnej (koncerty, konkursy, przeglądy, wystawy );

7.       Planowanie i organizacja zagranicznej wymiany kulturalnej o charakterze transgranicznym

8.       Realizacja działań promocyjnych w zakresie informacji i reklamy działalności oddziału;

9.       Współpraca z instytucjami kultury, ośrodkami, towarzystwami, fundacjami i innymi placówkami w kraju i za granicą o profilu działania zbieżnym z zadaniami oddziału;

10.   Wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych.

11.   Praca wg harmonogramu, również w soboty i niedziele

 

V.            Wymagane dokumenty:

1.       koncepcja programowa działalności Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury (cele krótkoterminowe – rok 2018; cele długoterminowe – lata 2019-2021)

2.       życiorys (CV),

3.       list motywacyjny,

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

5.       kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie,

6.       kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach,

7.       kserokopia świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego

8.       oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania)

9.       oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania)

10.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) (formularz do pobrania)

11.   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

VI.            Termin i miejsce składania dokumentów:

-        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: kierownik oddziału Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, w terminie do 31.10.2017 r. do godz. 12:00

-        dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane

-        dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę

 

VII.            Dodatkowe informacje:

-        rekrutacja przebiega kilkuetapowo
I etap – analiza przesłanych ofert i wyłonienie kandydatów dopuszczonych do II etapu

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją kwalifikacyjną , wyłonienie 5 najlepszych kandydatów

III etap – rozmowa z dyrektorem Muzeum, wyłonienie kandydata, z którym zostanie podpisana umowa

-        na rozmowie kwalifikacyjnej (II etap) kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentu tożsamości oraz dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy

-        o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach między 8.11 a 10.11.2017),

-        po II etapie Komisja wyłonieni 5 kandydatów, z którymi indywidualnie ustalone zostaną terminy rozmów z  dyrektorem Muzeum (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach między 13.11 a 17.11.2017),

-        rozstrzygnięcie naboru zakłada się do dnia 21.11.2017,

-        zastrzega się możliwość odwołania naboru na stanowisko bez podania przyczyny,

-        z wybranym kandydatem Dyrektor Muzeum zawiera umowę o pracę na czas  próbny – 1 rok, a potem kolejno na czas określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,

-        do przeprowadzenia naboru Dyrektor Muzeum powołuje Komisję kwalifikacyjną

-        ogłoszenie o naborze dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Muzeum oraz w siedzibie instytucji

-        Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

-        informacji o konkursie udziela:  sekretariat Muzeum – tel. 18 35 35 618

 

 

Gorlice, 2017-10-20

 

 

Zapowiedzi

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry