<< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia


1.       opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac budowlanych polegających na realizacji Szymbarskiej Sceny Plenerowej

2.       termin wykonania zamówienia:
X 2016 – XII 2016

3.       warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
-         posiadania wiedzy i doświadczenia.

4.       wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2)

5.       informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje z wyłączeniem oferty mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.       wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie dotyczy

7.       termin związania ofertą:
31.12.2016

8.       opis sposobu przygotowywania ofert:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą swym zakresem cały przedmiot zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1).
Oferta, oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami
Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta i załączniki do oferty tj. wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
-         formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
-         oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczeniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
-         oświadczenie z wykazem prac zrealizowanych  przy obiektach objętych opieką konserwatorską wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3

9.       miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice
termin składania ofert: 19.10.2016 do godz. 14:00
termin otwarcia ofert: 19.10.2016 o godz. 14:15

10.    opis sposobu obliczenia ceny:
Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami, należy do Wykonawcy.

11.    opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryterium CENA – maksymalną punktację 90 punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 90/C
gdzie:
NC – najniższa zaoferowana cena
C – cena oferty punktowanej.
Kryterium DOŚWIADCZENIE w dziedzinie wykonywania prac przy obiektach objętych opieką konserwatorską - maksymalnie można uzyskać 10 punktów.
2 usługi – 2 pkt.
3-5 usług – 7 pkt.
6 i więcej usług – 10 pkt.
Zamawiający prowadzący postępowanie udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą ilość punktów.
Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z obu kryteriów.

12.    informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego prowadzącego postępowanie
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

13.    wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
nie dotyczy

14.   istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
nie dotyczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.muzeum.gorlice.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 

Pliki do pobrania
1. Treść ogłoszenia 
2. Przedmiar robót 

W siedzibie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A), w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku dostępna do wglądu jest dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
 

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
instytucja kultury Województwa Małopolskiego
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
tel.: +48 18 353 56 18 | fax.: +48 18 353 56 01

www.muzeum.gorlice.pl

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry