<< Cofnij
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
ogłasza możliwość wynajmu pomieszczenia zlokalizowanego
w piwnicy Dworu Karwacjanów i Gładyszów

Przedmiotem najmu jest lokal w piwnicy Dworu Karwacjanów, w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 10A, o powierzchni całkowitej 60m², taras przylegający do lokalu, korytarz do sanitariatów, sanitariaty, schody zejściowe do lokalu oraz magazyn w obrębie wewnętrznej klatki schodowej do wykorzystania na działalność gastronomiczną /prowadzenie kawiarni, pubu/.

Cena wywoławcza czynszu brutto za najem lokalu wynosi 1.700,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) miesięcznie.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu rj.:
a. Opłaty za zużyte media według wskazań liczników zamontowanych w budynku Wynajmującego /według poniższych uzgodnień/
  • opłaty za energię elektryczną według wskazań licznika w oparciu o dokonany odczyt
  • opłaty za ogrzewanie CO proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni budynku (10,03 % powierzchni budynku)
  • opłata za wodę i ścieki wg wskazań wodomierza w oparciu o dokonany odczyt i naliczone stawki
b. Opłaty dodatkowe:
  • opłata zryczałtowana za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia w korytarzu do sanitariatów i w sanitariatach oraz za wodę używaną w sanitariatach w łącznej wysokości wynoszącej 85,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych netto) + podatek 23% VAT
  • opłata zryczałtowana za wywóz odpadów segregowanych (zgodnie z zadeklarowaną ilością)

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, na formularzu stanowiącym załącznik niniejszego ogłoszenia, należy składać w terminie do 20.10.2014 roku do godz. 10:00 w siedzibie Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 10 A

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony.

Wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę czynszu za najem lokalu.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w terminie do 14 dni od terminu zakończenia składania ofert, po uprzednim wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności Wynajmującego.

Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że ogłoszenie nie dało rezultatu. Ogłoszenie może być odwołane bez podania przyczyny lub unieważnione w każdym momencie. Unieważnienie ogłoszenia nie wymaga uzasadnienia.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu terminu.

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszenia najmu lokalu udziela: Magdalena Zalesko tel. 18 353 56 18

Ogłoszenie, formularz ofertowy oraz wzór przyszłej umowy najmu można pobrać ze strony internetowej Muzeum www.muzeum.gorlice.pl lub w sekretariacie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A.

Pliki do pobrania:

 -wzór umowy najmu lokalu użytkowego
- formularz oferty
Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry