<< Cofnij

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

instruktor ds. merytorycznych w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu

nabór do 19.05.2014

 

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata na wolne stanowisko

 

 

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

ogłasza nabór na stanowisko:

Instruktor ds. merytorycznych

miejsce pracy: Zagroda maziarska w Łosiu

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Wynagrodzenie: 1.680,00 brutto

Termin przyjęcia do pracy: 1.06.2014r.

Termin składania ofert upływa: 19.05.2014 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwa umyślne,
- nieposzlakowana opinia
- znajomość biegła języka rosyjskiego, ukraińskiego lub łemkowskiego

2.Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi,
- duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,
- umiejętności organizacyjne,
- komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność utrzymania dobrych relacji  w kontaktach z innymi ludźmi,
- wysoka kultura osobista

3. Planowany zakres obowiązków:

  1. Programowanie, planowanie i realizowanie działalności merytorycznej w oddziale Zagroda maziarska w Łosiu
  2. Organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych, zajęć warsztatowych
  3. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami istniejącymi na terenie gminy Ropa w zakresie pracy merytorycznej w placówce
  4. Upowszechnianie istniejących i rozwijanie nowych form pracy w placówce.
  5. Udział w organizacji i realizacji imprez organizowanych przez Muzeum
  6. Współpraca z mniejszościami narodowymi, głownie z mniejszością łemkowską z Polski i zagranicy (niezbędna znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub łemkowskiego)
  7. Obsługa ruchu turystycznego, w tym gości zagranicznych zza wschodniej granicy (niezbędna znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub łemkowskiego)
  8. Pomoc w tłumaczeniu oficjalnych dokumentów Muzeum na język rosyjski, ukraiński lub łemkowski
  9. Dbanie o czystość i estetykę wyglądu placówki i terenu przyległego oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt, urządzenia i stan pomieszczeń będących własnością placówki.
  10. Wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych.
  11. Praca wg harmonogramu, również w soboty i niedziele

4. Wymagania dodatkowe:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  4. kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach,
  6. kserokopia świadectw pracy,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania)
  8. oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania)
  9. dokument potwierdzający znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego lub łemkowskiego, względnie oświadczenie kandydata w tym przedmiocie
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) (formularz do pobrania)
  11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: instruktor ds. merytorycznych w Zagrodzie maziarskiej w Łosiu”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres:

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice, w terminie do 19.05.2014r.

Dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:

Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (wstępny termin rozmowy planowany jest w dniach 22-23 maja 2014r.).

Zastrzega się możliwość odwołania naboru na stanowisko bez podania przyczyny.

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry