<< Cofnij

MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

Projekty

01 grudnia 2017

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

interreg
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący - Wnioskodawca
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/
(P 6) Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki kulturowej oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego, zniesiono także wiele barier i ograniczeń. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania w obszarze muzealnictwa i wystawiennictwa na polsko-słowackim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niedostateczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz potencjału współpracy instytucji muzealnych i społeczności na obszarze objętym programem.Wciąż w wielu zakresach brakuje ciągłej transgranicznej komunikacji i współpracy. Problemem jest także niewystarczająca liczba instytucji muzealnych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa Polski i Słowacji na obszarze objętym wsparciem, które ściśle z sobą współpracują. Kolejnym problemem jest niewystarczająca dostępność fizyczna, programowa i technologiczna do obiektów objętych Projektem, administrowanych przez muzea (w tym muzea typu skansenowskiego), a także otoczenia budynków z wolną, dotychczas niezabudowaną przestrzenią. Ograniczenie dostępności w sposób szczególny dotyka grupy i indywidualne osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy poprzez utworzenie trwałej współpracy transgranicznej w obrębie ochrony, promocji oraz udostępniania obiektów dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Utworzenie sieci wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-słowackim pograniczu oraz udostępni ofertę programową nowym odbiorcom. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i cele szczegółowe Programu, w tym na zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Opis projektu w części dotyczącej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów:
Jednym z głównych założeń projektu jest szeroko rozumiana dostępność oferty kulturalnej. Nacisk w projekcie położony jest m.in. na zwiększenie dostępności infrastrukturalnej obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Jednym z działań jest realizacja edukacyjnego park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim w części niezagospodarowanej skansenu, w tym wykonanie wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych z różnymi naturalnymi podłożami, bramy wejściowej wraz z ogrodzeniem, ekspozycji wraz z eksponatami oraz zagospodarowanie terenu poprzez lokalizację urządzeń i elementów edukacyjnych oraz zieleni. Kolejnym działaniem jest realizacja wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” w translokowanej stodole, która swej formule i odbiorze dostosowana będzie do potrzeb różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zostaną wykonane: instalacje elektryczne, monitoring CCTV, audiodeskrypcja oraz tablice informacyjne.

Okres realizacji projektu:
2018-2020

Wartość projektu
:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów) 526 096,94 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Materiały audiowizualne:
Prezentacja multimedialna dotycząca projektu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YWBYmfUzrd8&feature=youtu.be

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: MUZEA OTWARTE

oraz pod linkiem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/muzea-z-pogranicza-polskoslowackiego-czeka-prawdziwa-rewolucja

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

Zapowiedzi

23 stycznia 2023 - 31 marca 2023

Kasztel w Szymbarku

23 lutego 2023 - 30 kwietnia 2023

małopolska

03 marca 2023 - 30 kwietnia 2023

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

10 marca 2023 - 31 marca 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Do góry