<< Cofnij

MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

Uncategorized

01 grudnia 2017 10:00 - 31 grudnia 2018

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Wstęp: Wolny
MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jako lider projektu uzyskało wsparcie finansowe na realizację projektu pn. MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG PL – SK 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Jednym z głównych założeń projektu jest szeroko rozumiana dostępność oferty kulturalnej. Nacisk w projekcie położony jest zarówno na dostępność programową – przygotowanie odpowiedniej oferty skierowanej do różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, jak i dostępność infrastrukturalną (obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; obiekty zlokalizowane na zewnątrz – ekspozycje plenerowe połączone z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych).

Projekt obejmuje autonomiczne zadania partnerów z Małopolski (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) oraz ze Śląska (Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach). W tym wymiarze projekt uwzględnia zapisy Strategii Rozwoju Polski Południowej (Małopolski i Śląska) oraz partnerów słowackich z Samorządowego Kraju Żylińskiego: Liptowskie Muzeum w Ruzomberku – skansen w Pribylinie, Orawskie Muzeum Pavla Oszagha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

Projekt wpisuje się w założenia i cele osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja (PWT PL – SK 2014-2020). Spójność programowa i techniczno-organizacyjna przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu, zarówno ze strony polskiej, jak i słowackiej stanowi o zasadności takiego działania.

W roku 2017 Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - Lider Projektu, określiło zakres zadań poszczególnych partnerów, wykonało dokumentację projektową oraz opracowało wniosek i aplikację o dofinansowanie dla partnerskiego projektu pn. „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. 

W ramach tych prac: 

- przeprowadzono cykl spotkań partnerów projektu w Polsce i na Słowacji i zlecono opracowanie analizy popytu dla projektu

- prowadzono także koordynację, doradztwo i konsultacje w zakresie dokumentacji budowlanej, a także w kontekście dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (konsultacje sensoryczne)

Dnia 9.11.2017 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja (PWT PL – SK 2014-2020). Prace przy projekcie sfinansowano w kwocie 98 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego.

Projekt dnia 25 czerwca 2018 roku decyzją jury uzyskał wsparcie w kwocie 2 490 199,76 euro (10 mln złotych) z czego inwestycja w Skansenie szymbarskim pn. „Budowa edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim” otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.600 tys


Lokalizacja

Do góry