<< Cofnij

„RETRO RAJD CYKLISTÓW – W RAMACH CYKLICZNYCH SPOTKAŃ Z KULTURĄ ŁEMKÓW I POGÓRZAN” –

Imprezy

17 lipca 2016 16:00

Przystanek Szymbark

„RETRO RAJD CYKLISTÓW – W RAMACH CYKLICZNYCH SPOTKAŃ Z KULTURĄ ŁEMKÓW I POGÓRZAN” –

W programie imprezy:
-     RAJD ROWEROWY
Proponujemy do wyboru trzy trasy rowerowe o różnym stopniu trudności i długości. Szczegóły w regulaminie poniżej. Mile widzainy strój RETRO lub LUDOWY. Da najciekawszego stroju oraz nastarszego roweru drobny upominek!
  -  KONCERT ŁEMKOWSKIEGO ZESPOŁU FOLKOWEGO "SERENCZA" /godz.17.00/

wstęp wolny 

ORGANIZATORZY:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorliach - oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza"                                        

                                                     REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
                                                           „RETRO RAJDU CYKLISTÓW”
                                                                        17 lipiec 2016
                                                                                      alt     
Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.

I. Informacje ogólne:

Rajd jest organizowany  w ramach „Cyklicznych” spotkań z Kulturą Łemków i Pogórzan 
Celem Rajdu jest:
- propagowanie kultury i tradycji Łemków i Pogórzan 
- propagowanie walorów turystycznych Powiatu Gorlickiego.
-  propagowanie roweru jako środka lokomocji,
-  propagowanie zdrowego trybu życia,

 II. Organizator Rajdu:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Oddział  Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

 III. Termin Rajdu: 17.07.2016 r.

 IV. Organizacja Rajdu:

TRASY PRZEJAZDU:

1. Trasa RETRO (spacerowa- oczywiście na rowerze) – ok. 14 km

a/13.00 Plac przy basenie – ścieżka rowerowa nad Sękówką – ul. Batorego – stary szpital – ul.  Węgierska – żółty most na Zawodziu - 3,5 km
b/13:40 żółty most na Zawodziu – ścieżka rowerowa – „Przystanek Szymbark” pod kasztelem (koniec ścieżki rowerowej) – 7 km   
c/14:40 „Przystanek Szymbark” pod kasztelem – cerkiew w Szymbarku  (zwiedzanie) – „Przystanek Szymbark”  pod kasztelem - 3,5 km (planowany przyjazd ok. godz. 16:00)

Uwaga: Do trasy nr 1 można dołączyć w punktach a, b i c o określonych godzinach2.Trasa GÓRSKA ( dla rowerów trekkingowych i górskich) 
9:00 Plac przy basenie – Siary – Owczary – Małastów – Przysłup – stokówka Magury – Bielanka – Szymbark – Bystra – Bieśnik – Maślana Góra – Gorlickie Morskie Oko – „Przystanek Szymbark” pod kasztelem.

 Trasa wymagająca, asfaltowo szutrowa z kilkoma „mocnymi” podjazdami. (planowany przyjazd  ok.  godz. 16:00)


3. Trasa SZOSOWA (głównie drogami asfaltowymi) - ok. 70 km
godz. 9:00 Plac przy basenie – Siary – Małastów – Gładyszów – Smerekowiec – Regietów – Skwirtne – Hańczowa – Wysowa – Uście Gorlickie – Kunkowa – Leszczyny – Bielanka –„Przystanek Szymbark” pod kasztelem. (planowany przyjazd  ok. godz. 16:00)
Na trasie występuje kilka „górskich premii”(za wjechanie uścisk dłoni prowadzącego), ale dla średnio zaawansowanych trasa do przejechania


Na trasach 1, 2 i 3 organizator zapewnia osobę prowadzącą grupę.

Dla najciekawszych strojów w stylu retro i najstarszego roweru- drobne upominki.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Regulamin Rajdu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora  www.muzeum.gorlice.pl, w siedzibie Muzeum Dwory Karwajanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku oraz na stronie www.serencza.pl .
2. Osoby chcące brać udział powinny dokonać zapisu  w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku telefonicznie 18 351 10 18 lub mailowo skansen.szymbark@gmail.com  z podaniem wybranej trasy. Zapisy do dnia 13.07.2016 r.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez Organizatora, ale mogą się ubezpieczyć dobrowolnie (we własnym zakresie).
5. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Stan techniczny rowerów uczestników Rajdu powinien być nienaganny, zaś ich wyposażenie zgodne z przepisami, wyrażonymi w Rozporządzeniu Ministra nfrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.
7. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody oraz przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
8. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 m.
9. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2–3 m, ale nie więcej niż 5 m.
10. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

 VI. Zasady zachowania uczestników Rajdu:
Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu są zobowiązani do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
2. Rajd nie jest wyścigiem, dlatego surowo zabronione jest ściganie się.
3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie, należy zachować odległość miedzy rowerami 3–5 m, a przy zjazdach 15–30 m.
5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
7. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych użytkowników.
8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
9. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

VII. Podczas wydarzenia bezwzględnie zabronione jest:

1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Spożywanie na trasie Rajdu oraz postojach alkoholu i innych środków odurzających.
3. Zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

 VIII. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu (zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich).
2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
Do góry